webshop

Als er in het monster niet hechtgebonden asbest is aangetroffen en er losse vezels zijn aangetroffen in de fractie
<500 μm kan er, wanneer dat relevant is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, vervolgonderzoek
van de fijne fractie met behulp van een SEM-analyse gedaan worden. Een SEM-analyse wordt uitgevoerd met
behulp van een sterkere microscoop.

De overschrijding van de risiconorm betreft een concentratie >10 mg/kg d.s. respirabele vezels.

Geanalyseerde parameters:

  • Droge stof
  • Fractie <500 μm asbest

Incl. toetsing Wet Bodembescherming + Besluit Bodemkwaliteit

Monsterhoeveelheid (monstermateriaal van reeds aangeleverd asbest in grond analyse)

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?