Infiltratieonderzoek (Constant Head)

Duurzaam omgaan met neerslag of afkoppelen van neerslag van het vuilwaterriool vindt op grote schaal plaats .Het bergen en infiltreren van hemelwater is dan ook een belangrijk onderwerp bij het (stedelijk) waterbeheer.

Om na te gaan in hoeverre infiltratie van neerslag in de bodem mogelijk is binnen een bestaand plangebied of bij nieuwe ontwikkelingsplannen, wordt gekeken naar de mogelijkheden van het afkoppelen van hemelwater op het rioolstelsel. Om de mogelijkheden te bepalen is het van groot belang om eventuele stoorlagen vast te stellen en dient onder andere de doorlatendheid van de bodem te worden bepaald.

Voor het uitvoeren van een infiltratieonderzoek wordt gebruik gemaakt van een Aardvark. De Aardvark is de eerste geautomatiseerde Constant Head doorlatendheidsmeter en berekent de benodigde gegevens (K-waarde) automatisch, wat de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de metingen ten goede komt. Door de metingen in het veld te verrichten, wordt er direct ingespeeld op zaken die in het veld worden waargenomen, zoals een bepaalde grondlaag die verstorend kan werken.

× Hoe kan ik je helpen?