Flora en fauna onderzoek

Deskresearch

Hiervoor worden onder andere digitale verspreidingsatlassen, natuurbeheerplannen van provincies, eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid en overige beleidsstukken geraadpleegd.

Veldbezoek

Na de deskresearch wordt er een veldbezoek uitgevoerd. Hierbij wordt er een inschatting gemaakt of het plangebied onderdeel is van streng en strikt beschermde soorten. Zo wordt er gekeken naar (mogelijke) verblijfplaatsen, standplaatsen en essentiele foerageergebieden of vliegroutes. Nadat het gebied in kaart is gebracht, worden er eventuele vervolgstappen van het flora en fauna onderzoek bepaald. Soortenonderzoek naar specifieke soorten of soortgroepen behoort ook tot de mogelijkheden, evenals ecologische begeleiding.

× Hoe kan ik je helpen?